دوشنبه 30 بهمن 1396

پزشکی و سلامت

استفاده از کیت تخمک گذاری، مهمترین نکات

مشکل ‌من ‌در تعین ‌روز ‌تخمک گذاری ‌است، چون ‌ترشحات ‌من ‌با کیت ‌تخمک گذاری ‌همخوانی ‌ندارد، من‌ دو‌ روز ‌ترشحات ‌شفاف‌ دارم ‌ولی ‌کیت ‌از روز ‌دوم ‌ترشحات ‌با خط‌ دوم ‌کمرنگ‌ ‌نشان دار می شود.

Read More »

ترس از بارداری ناخواسته، چه کنم؟

من دیروز باید پریود می شدم اما نشدم زیادم سابقه نامنظم بودن پریود ندارم خواستم بدانم اگر یک موقع باردار شده باشم چکار باید کنم. من باید چه دارویی استفاده کنم.

Read More »